13 lipca mija termin do zgłoszenia do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, to system gromadzący informację o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

CRBR powstał na mocy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi.

Obowiązkowo wpisowi podlegają:

spółki jawne,

spółki komandytowe,

spółki komandytowo-akcyjne,

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

proste spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych.

Terminy zgłoszenia

Od 13 października 2019 r. każda nowo powstałą spółka ma obowiązek zgłosić rzeczywistych beneficjentów do CRBR w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Spółki założone przed 13 października 2019 r. miały obowiązek zgłoszenia rzeczywistych beneficjentów w terminie do 13 kwietnia 2020 r.  Na skutek pandemii termin ten został przesunięty do 13 lipca 2020 r.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Ustawodawca podał przykłady osób fizycznych, które uważa za beneficjentów rzeczywistych:

– udziałowiec lub akcjonariusz spółki, który posiada więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki;

– osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki;

– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

– osoba fizyczna będąca podmiotem dominującym;

– osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Powyższy katalog nie jest pełny. Ministerstwo Finansów podkreśla, że władze spółki same muszą dokonać oceny stanu faktycznego i prawnego wskazującego osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółka.

Jak dokonać zgłoszenia?

Osoba uprawniona do reprezentacji spółki dokonuje zgłoszenia przez stronę crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Brak zgłoszenia albo niezgłoszenie w wyznaczonym terminie naraża spółkę na karę pieniężną, która może wynosić nawet milin złotych.

Więcej informacji dotyczących składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na stronie

https://www.podatki.gov.pl/crbr/