23 Mar 2017

Darowizna w CIT: co można odliczyć?

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Każdy wie, że darowizna jest jednym z tych wydatków, które można sobie odliczyć od podatku, także w przypadku firm – ale czy aby na pewno wiesz, jak to zrobić, i co właściwie kryje się pod określeniem „darowizna”?

Jako darowiznę traktuje się w prawie podatkowym środki przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego opisanych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na cele określone w art. 4 wspomnianej ustawy. Darowiznę można przekazać także na cele kultu religijnego, nie może jednak być przekazana osobom fizycznym ani organizacjom nieposiadającym osobowości prawnej, a także partiom politycznym, związkom zawodowym i fundacjom utworzonym przez partie polityczne. Sumę darowizn na rzecz wszystkich uprawnionych podmiotów można odliczyć od kwoty dochodu (nie więcej jednak niż 10% jego kwoty). Darowizna nie może być odliczona od podatku, jeżeli przekazana została podmiotowi prowadzącemu działalność w celu osiągnięcia zysku. Podatnicy mogą odliczyć także darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-społeczną kościołów, na zasadach regulowanych przez tzw. ustawy kościelne, określających stosunek państwa do różnych działających w Polsce kościołów.

Uwaga na umowę

Ważnym warunkiem uzyskania możliwości odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania jest zawarcie z jej odbiorcą umowy, w której określony zostanie cel, na który ma być spożytkowana. Cel ten musi być zgodny z założeniami opisanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jednocześnie ze statutem organizacji, na rzecz której przekazywana jest darowizna. Tylko darowizna spełniająca wymóg zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy (czyli przekazana określonemu ustawą beneficjentowi na określony ustawą cel) może zostać odliczona od podatku. Warto zaznaczyć, że organizacja, której przekazywana jest darowizna, nie musi znajdować się na terytorium Polski: może to być równorzędna organizacja działająca na terenie UE albo EWG, pod warunkiem, że jej równorzędność wobec organizacji określonych ustawą zostanie odpowiednio udokumentowana i że istnieje możliwość uzyskania przez polski organ podatkowy odpowiednich informacji od państwa, w którym działa organizacja (co wynika z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).

Pamiętaj o dokumentacji

Ustawa o CIT nakłada obowiązek informacyjny zarówno na podmiot będący beneficjentem darowizny, jak i na darczyńcę. Darczyńca musi udokumentować kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia i wszystkie dane umożliwiające identyfikację obdarowanego podmiotu, takie jak jego nazwa, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (albo numer właściwy dla państwa, w którym prowadzi działalność dana organizacja).

Kiedy nie można odliczyć darowizny od podatku?

Nie jest możliwie odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny, która została wcześniej zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Trzeba dodać tu, że jeśli przedmiotem darowizny są towary podlegające opodatkowaniu VAT, za kwotę darowizny uważa się ich wartość brutto. Wartość darowizny nie może przekraczać ceny rynkowej wchodzących w jej skład towarów.

Tagi: , , , , , , ,

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona