27 Wrz 2018

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce wówczas, gdy towary wywożone są poza granice Polski na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w innym kraju znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej i jednocześnie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel na kupującego.

Numer identyfikacji podatkowej VAT UE

Podmioty zamierzające dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą dokonać rejestracji na potrzeby tych transakcji na formularzu VAT-R. Zgłoszenia tego muszą dokonać również podatnicy zwolnieni z VAT. Nie utracą oni przez to dotychczasowego zwolnienia.

Obowiązek podatkowy w WDT

Obowiązek w podatku VAT powstaje 15-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy sprzedawca wystawi fakturę wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia tej faktury. Do transakcji sprzedaży na terenie Unii Europejskiej sprzedawca ma prawo zastosować stawkę 0%, ale pod pewnymi warunkami. Przed złożeniem deklaracji VAT będzie posiadał dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Polski. Dokument ten powinien zawierać informacje zawarte w art 42 ust 4 ustawy o VAT, czyli:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
  • adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  • określenie towarów i ich ilości;
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Jeżeli do dnia złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7k sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia odbioru towarów od nabywcy, wówczas w deklaracji nie wykazuje tej sprzedaży. W kolejnej deklaracji wykazuje ją jako sprzedaż ze stawką 0%, jeśli posiada potwierdzenie odbioru od kupującego lub ze stawka właściwą dla danych towarów obowiązującą w Polsce jeśli nadal nie ma potwierdzenia odbioru. Jeżeli potwierdzenie nadejdzie w późniejszym okresie sprzedawca ma prawo skorygować stawkę w deklaracji VAT.

Informacja podsumowująca VAT-UE

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzunijnych są zobowiązanie do składania informacji podsumowujących VAT-UE. Termin składania informacji przypada na 25 dzień miesiąca następnego po dokonaniu transakcji. Za miesiące, w których nie wystąpiła sprzedaż nie ma obowiązku składania informacji zerowych.

Podstawa opodatkowania WDT

Podstawę opodatkowania stanowi obrót. W przypadku dostawy towarów w transakcjach wewnątrzunijnych jest to cena jaką zapłaci nabywca za otrzymany towar. Elementami wpływającymi na cenę mogą być koszty transportu, ubezpieczenia czy cła i inne opłaty. Jeżeli jednak np. koszty transportu nie został wliczony w cenę towaru, to jego zafakturowanie stanowi wenątrzwspólnotowe świadczenie usług. Nie ma do nich zastosowania 0% stawka VAT, gdyż mamy do czynienia z odwrotnym obciążeniem, gdzie podatek spoczywa na nabywcy tych usług.

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona