Finansowanie własne

Czy nowe przepisy w sprawie finansowania własnego mogą mieć wpływ na decyzję dotyczące podziału zysku przez osoby prawne?

Od początku bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów finansowania własnego.

Co w myśl przepisów podatkowych oznacza finansowanie własne?

Dodany do ustawy art. 15 c i b stanowi, że koszt finansowania własnego określa się jako kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty wniesionej do spółki dopłaty bądź przekazania zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Z uwagi na fakt, iż stopa referencyjna NBP wynosi 1,50%, koszt, o którym mowa, oblicza się przy zastosowaniu stawki 2,5%. Całkowita kwota tak wyliczonych kosztów nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Uwaga!

Powyższe nie dotyczy dopłat i zysków przekazanych na pokrycie straty podatkowej.

Kiedy w kosztach?

Pomimo tego, że przepisy weszły w życie od początku bieżącego roku, to wniesione dopłaty oraz zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy w 2019r. może stanowić podstawę do pomniejszenia kosztów podatkowych w 2020 roku (wynika to z przepisów przejściowych).

Przykład:

W 2019 r. podjęto uchwałę o podziale zysku za 2018 r. przekazując na kapitał zapasowy kwotę 120 000 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawny będzie można obniżyć o kwotę 3 000 zł, co daje oszczędność w podatku dochodowym 570 zł.

W kolejnych latach (po 2019 roku) dopłaty ujmuje się w koszty podatkowe w roku, w którym wniesiono dopłatę oraz w kolejnych 2 latach podatkowych. Dotyczy to także uchwał o przeznaczeniu zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Czy to już wszystko?

Nie!

Warunkiem, który należy spełnić jest to, żeby dopłata lub zysk przeznaczony na kapitał zapasowy w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dopłata została wniesiona lub uchwała podjęta, dopłata nie została zwrócona a zysk wypłacony.

Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, to w przypadku wcześniejszego zaliczenia do kosztów kwot związanych z finansowaniem własnym należy zwiększyć przychody proporcjonalnie do wartości zwróconych dopłat lub wypłaconych zysków.

Podobnie jest w przypadku przekształcenia w podmiot nie będący osobą prawną. W przypadku przekształcenia w okresie 3 lat liczonych od końca roku, w którym wniesiono dopłatę (podjęto uchwałę), spółka będzie zobowiązana doliczyć do przychodów wartość uprzednio odliczonych kosztów.

Szukasz zaufanego biura rachunkowego? Zapraszamy do nas:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA