Jak obniżyć podatek dochodowy do 5%?

Tak to jest możliwe. Wystarczy być kreatywnym i prowadzić działalność badawczo-rozwojową, w ramach której powstają nowe produkty lub unowocześniane są już istniejące, czyli powstają prawa do własności intelektualnej.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej

Działalność badawczo rozwojowa została zdefiniowana w ustawie o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawie o CIT art. 4a pkt 26 i jest to „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”


Kto może skorzystać z ulgowej stawki?

Z obniżonej stopy podatku mogą skorzystać zarówno spółki jaki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się z podatku dochodowego w Polce. Nie ma znaczenia wielkość firmy ani zakres prowadzonych działań badawczo-rozwojowych. Z ulgi nie skorzystają ryczałtowcy.

Czym są prawa do własności intelektualnej?

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT prawa własności intelektualnej, dla których można zastosować preferencyjną stawkę podatku, to:

– patent;

– prawo ochronne na wzór użytkowy;

– prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;

– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;

– prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

– autorskie prawo do programu komputerowego.


Nadaniem powyższych praw zajmuje się urząd patentowy.

Interpretacja podatkowa

Aby mieć pewność i zabezpieczenie na przyszłość, że przedmiotowa działalność spełnia przesłanki o działalności B+R, warto złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ustawodawca ma 3 miesiące na wydanie interpretacji. Interpretacje wydawane są bezterminowo. Należy jednak pamiętać, że jeżeli opisany stan faktyczny ulegnie zmianie, to należy ponownie wystąpić o wydanie interpretację.

Sposób obliczania dochodu z kwalifikowanych prawa do własności intelektualnej

Podstawą do wyliczenia 5% podatku jest iloczyn dochodu z kwalifikowanych prawa do własności intelektualnej i wskaźnika Nexus.

Współczynnik Nexus ustala się według wzoru:

gdzie poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo–rozwojową związaną z danym prawe;

b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z danym prawem od podmiotów niepowiązanych;

c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z danym prawem od pomiotów powiązanych, oraz

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 


Ewidencja kosztów i przychodów

Kolejnym niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi na IP BOX jest prowadzenie odrębnej ewidencji kosztów i przychodów wytworzenia własności intelektualnej.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów

W dniu 5 lipca 2019 r. MF wydało obszerne objaśnienia w sprawie IP BOX. Można je znaleźć pod poniższym linkiem.

www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe-ip-box/