JPK_V7 od 1 października obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT

Ministerstwo Finansów, w celu uszczelnienia systemu podatkowego wprowadza stopniowo modyfikacje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy podatku VAT, będą zobowiązani do składania JPK_V7, który połączy dotychczasową funkcję informacyjną JPK z funkcją deklaracyjną VAT7.

Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie będą składać JPK_V7K, a pozostali JPK_V7M. Deklaracje VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 i VAT-14 pozostają bez zmian.

Plik JPK_V7 będzie zawierać szereg nowych informacji, które przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić. Szczegóły zawarto w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1988

Oznaczenie GTU na fakturze sprzedaży w JPK_V7

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów wymienionych w § 10 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. lub świadczy usługi wymienione w § 10 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. winien w pliku JPK określić stosowną grupę towarów lub usług GTU wymienioną w ww rozporządzeniu. GTU określa się dla całej faktury, a nie poszczególnych pozycji. Jeśli na fakturze występuje kilka GTU wymienia się wszystkie po kolei odnosząc do całej faktury. Uwidocznienie GTU na fakturze nie jest konieczne, ale jest niezbędne do umieszczenia w pliku JPK wysyłanym do KAS. Działy sprzedaży będą zobligowane do przekazania tej informacji do komórek księgowych.

Oznaczenie rodzaju faktur sprzedaży w JPK_V7

W części ewidencyjnej przedsiębiorca dokonujący pewnych wybranych transakcji winien określić rodzaj tej transakcji wg wskazań § 10 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r.:

SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o którym mówi art. 23 Ustawy VAT;

EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o którym mówi art 28k Ustawy o VAT;

TP – gdy istnieją powiązania między nabywcą a sprzedawcą, o których mówi art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT;

TT_WNT – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mówi dział XII rozdział 8 Ustawy o VAT;

TT_D – w przypadku dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdał 8 Ustawy o VAT;

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowanej na zasadzie marży określonej w art. 119 Ustawy o VAT;

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadzie marży określonej w art. 120 Ustawy o VAT;

I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);

I_43 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 43 (import);

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego w imieniu własnym, opodatkowanego zgodnie z zapisami art. 8a ust. 1 Ustawy o VAT;

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów i świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o VAT;

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 Ustawy o VAT;

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie dowodów sprzedaży w JPK_V7

§ 10 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. określa oznaczenia dowodów wykazywanych w JPK_V7:

RO – zbiorcze zestawienie sprzedaży z kasy fiskalnej:

WEW – dokument wewnętrzny:

FP – faktura do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d Ustawy o VAT.

Wysokie kary za błędy w JPK_V7

Konsekwencje błędu będą bardzo dotkliwe. Na mocy z art. 109 ust. 3f ustawy o VAT za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji Urząd Skarbowy nakłada karę w wysokości 500 zł. Oczywiście najpierw podatnik otrzyma zawiadomienie o błędach, które należy wyjaśnić w ciągu 14 dni, ale jeśli podatnik nie wyjaśni błędów trzeba będzie zapłacić 500 zł za każdą niezgodność.