Koszty reprezentacji i reklamy

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty reprezentacji i reklamy. Nie każdy wydatek na ten cel stanowi koszt dla celów podatkowych.

Koszty reprezentacji

Czym są wydatki na reprezentację? Ustawodawca nie określił znaczenie pojęcia „reprezentacja”. W wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny z 25 stycznia 2012 roku o sygnaturze akt II FSK 1445/10 za Koszty reprezentacji, o jakich mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., uznano wydatki związane z przedstawicielstwem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, bez względu na ich wystawność lub miejsce świadczenia.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z 25.11.2013 r. nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-12052, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.
VAT na wydatki związane z reprezentacją podlega odliczeniu. Wyjątek stanowią usługi gastronomiczne, zakup alkoholu i usługi hotelowe. Od ich zakupu nie można odliczyć podatku VAT.

Reklama

Działania reklamowe mają na celu promocję firmy i jej produktów. Mogą to być przyjęcia, spotkania jak i nieodpłatne przekazanie własnych towarów. Drobne upominki również stanowią promocję firmy pod warunkiem, że są opatrzone logo firmy. Wydatki na reklamę stanowią koszt firmy i uprawniają do odliczenia podatku VAT.

Prezenty dla klientów

Prezenty przekazywane klientom nie posiadające logo firmy stanowią wydatek reprezentacji a nie reklamowe i nie będą stanowiły kosztu podatkowego.
VAT od takich wydatku można odliczyć, jednak powstaje obowiązek naliczenia podatku z chwilą przekazania prezentów jednej osobie, jeśli:
– łączna wartości nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł, a podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
– przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa powyżej, wówczas gdy jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Należy również pamiętać, że prezenty o wartości powyżej 200 zł. będą stanowiły nieodpłatne świadczenie dla obdarowanego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji należy obdarowanemu wystawić PIC-8C.