Ograniczenie zatorów płatniczych – zmiany od 2020 roku

Zmiany wprowadzono Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (DZ. U z 2019r. poz. 1649). Modyfikacji uległo szereg ustaw między innymi. kodeks postępowania cywilnego, ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach dochodowych, ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  • 60 dni z możliwością wydłużenia terminu – w przypadku transakcji symetrycznych, tj. zawartych między mikro przedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, średnimi przedsiębiorcami albo dużymi przedsiębiorcami;

  • 60 dni bez możliwości wydłużenia terminu – w przypadku transakcji asymetrycznych tzn. takich w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca a wierzycielem podmiot nie będący dużym przedsiębiorcą;

  • 60 dni w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot leczniczy;

  • 30 dni, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny.

W przypadku zawarcia umowy ustalającej dłuższe terminy niż wyżej wymienione, będą one bezwzględnie nieważne, a zastąpią je maksymalne – najdłuższe terminy ustawowe.

Rekompensata za odzyskanie należności oraz odsetki

Podwyższona została wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, oprócz podmiotów, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny i leczniczy.

Rekompensata za koszty odzyskania należności od dłużnika będą wynosić:

– 40 EURO – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5 tys. zł,

– 70 EURO – gdy świadczenie pieniężne jest większe od 5 tys. zł, ale niższe niż 50 tys. zł,

– 100 EURO – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 tys. zł.

Zmiany w przepisach podatkowych

Ustawodawca przewidział następujące konsekwencje oraz stworzył możliwości dla podatników podatków dochodowych w przypadku, gdy doszło do nieuregulowania faktury w terminie 90 dni od wyznaczonego terminy płatności.

Wierzyciel otrzymał w takim przypadku możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość zaliczonych wcześniej do przychodów nieuregulowanych należności (brak zapłaty po 90 dniu po terminie płatności). W okresie, w którym należność zostanie uregulowana, należy zwiększyć podstawę opodatkowania.

Dłużnik został zobligowany do zwiększenia o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego (brak zapłaty po 90 dniu po terminie płatności). Zmniejszenie dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku następuje w okresie zapłaty zaległego zobowiązania.

Zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania będzie możliwe jeżeli:

  1. dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego, nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  2. od daty wystawienia rachunku (faktury) lub zawarcia umowy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rachunek lub faktura zostały wystawione lub zawarto umowę;

  3. transakcja została zawarta w ramach działalności wierzyciela oraz dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP;

  4. transakcje handlowe nie są zawarte pomiędzy podmiotami powiązanym.

Postępowanie cywilne

Zmianie uległy przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzono ułatwienia w zabezpieczeniu roszczeń wynikających z transakcji handlowych, których wartość nie przekracza 75 tys. zł, o ile od terminu zapłaty minęło co najmniej 3 miesiące. W takich przypadkach nie będzie już trzeba wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wystarczy, że uprawdopodobnienie bycia stroną dochodzącą zapłaty należności z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ZAPRASZAMY DO BIURA RACHUNKOWEGO KOOPERACJA