Opodatkowanie voucherów nowe zasady opodatkowania bonów towarowych

Definicja pojęcia voucher, czyli bonu towarowego została wprowadzona dyrektywą unijną i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Voucher stanowi bon podlegający wymianie na towar lub usługę. Rozróżniamy dwa rodzaje bonów:

– bon jednego przeznaczenia, to bon który określa miejsce dostawy towarów lub świadczenia usługi oraz VAT należny z tytułu tych towarów i usług są znane w chwili emisji bonu;

– bon różnego przeznaczenia, to bon który nie spełnia choćby jednego wyżej opisanego warunku.

Wydanie vouchera a podatek VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego jest zależny od rodzaju bonu towarowego.

– Bon jednego przeznaczenia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z chwilą jego emisji, czyli z chwilą pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu. Dotyczy to również transferu bonu jednego przeznaczenia, którego dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika, przy czym podatnikiem jest podmiot, w imieniu którego działano.

– Bon różnego przeznaczenia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z chwilą jego wymiany na towar lub usługę.

Podstawę opodatkowania przy bonach jednego przeznaczenia stanowi wartość bonu pomniejszona o należny VAT wymienionego towaru lub usługi.

Wydanie vouchera a kasa fiskalna.

– Emisja bonu jednego przeznaczenia dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Natomiast późniejsze wydanie towaru lub wykonanie usługi w zamian za bon jednego przeznaczenia nie podlega już ewidencji.

– Emisja bonu różnego przeznaczenia nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Natomiast ewidencji podlega sprzedaż towarów lub usług, których zapłata nastąpiła bonem różnego przeznaczenia.

Voucher a CIT

Należności z tytułu wyemitowanego vouchera stanowi zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży. Przychodem staje się w dacie wydania towaru lub wykonania usługi, jednak nie później niż w dacie upływu ważności vouchera. Jeśli bon nie zostanie zrealizowany, czyli towar nie zostanie wydany lub usługa nie zostanie wykonana, to w dacie upływu jego ważności wpłacona zaliczka staje się przychodem w podatku dochodowym.