Aspekty podatkowe rozliczania dotacji

Otrzymanie wsparcia finansowego ze środków publicznych w postaci dotacji jest dzisiaj często spotykane. Tego rodzaju dofinansowanie wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania określonych harmonogramów, warunków i zasad jego przyznawania – musimy liczyć się z tym, że sposób wykorzystania środków publicznych będzie kontrolowany przez organy administracji publicznej. Nie są to jedyne trudności, jakie wiążą się z rozliczeniem dotacji, dlatego też w dzisiejszym artykule chcielibyśmy skupić się na związanych z tym zagadnieniem aspektach podatkowych.

Dotacja a podatek PIT

Z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że otrzymanie przez podatnika (prowadzącego działalność gospodarczą) dotacji w celu pokrycia lub zwrotu bieżących wydatków stanowi, co do zasady, przychód z tej działalności. Odmiennie należy traktować natomiast środki pieniężne przyznane na sfinansowanie zakupu lub wytworzenia – we własnym zakresie – środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które zgodnie z ustawą podlegają amortyzacji. Taki rodzaj dotacji nie jest rozumiany jako przychód z działalności gospodarczej, prowadzonej przez osobę fizyczną. Dalej należy zauważyć, że nawet otrzymanie dotacji kwalifikowanej jako przychód nie jest jednoznaczne z powstaniem obowiązku zapłaty podatku. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy znaczna część dotacji zwolniona jest z opodatkowania. Wyjaśnienia wymaga też zagadnienie, kiedy wydatki finansowane z dotacji są kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 wspomnianej ustawy, kosztów podatkowych nie mogą stanowić odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których nabycie lub wytworzenie zostało sfinansowane ze środków z dotacji. Ponadto, Ustawodawca wyłączył również z kosztów podatkowych większość dotacji podlegających zwolnieniu z opodatkowania. Co ważne, takiemu wyłączeniu nie podlegają jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacja a podatek CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – odmienie niż to miało miejsce w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – wszystkie dotacje są uznawane za przychód. Stosownie jednak do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT, dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, stanowią przychód zwolniony od podatku. W odróżnieniu od podatników podatku PIT – podatnicy podatku CIT zobowiązani są zatem uwzględniać dotacje na zakup środków trwałych w swoich zeznaniach rocznych, nie oznacza to jednak powstania zobowiązania podatkowego z tego tytułu. Warto dodać, że w zakresie, w jakim zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych został sfinansowany z dotacji – odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów osób prawnych.

Dotacja a podatek VAT

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania obejmuje m.in. dotacje, mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. To, czy określone wspracie finasowe będzie mieć taki wpływ, wymaga szczegółowej i odrębnej analizy każdego przypadku. Przyjmuje się, że dotacje podmiotowe i dotacje przeznaczone na finansowanie samych kosztów działalności nie są opodatkowane.

Jak widać, rozliczenie dotacji od strony podatkowej może nastręczać wielu trudności. Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie rozwieje chociaż część wątpliwości, które mogą się pojawić w momencie uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych i przyczyni się do rozstrzygnięcia problemów związanych z tym zagadnieniem.

Zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy: Biuro rachunkowe Kooperacja