Jak rozliczyć VAT przy eksporcie towarów?

Eksport towarów wiąże się ze szczególnymi warunkami realizacji dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego jest uzależniony od warunków dostawy Incoterms.

Czym jest eksport towarów?

Eksport, to dostawa towarów transportowanych lub wysyłanych z terytorium kraju sprzedawcy poza terytorium UE. Może on być dokonywany przez sprzedawcę lub na jego rzecz, wówczas mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju sprzedawcy lub na jego rzecz, czyli eksport pośredni. Wywóz towarów staje się eksportem, gdy zostanie potwierdzony przez urząd celny.

Moment powstania obowiązku podatkowego dla celów podatku VAT.

W eksporcie obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwila dostawy lub otrzymania części lub całości zapłaty za towar. Data dostawy, czyli sprzedaży następuje w momencie przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Ważne są warunki dostawy Incoterms.

W eksporcie bezpośrednim odprawy celnej dokuje eksporter, więc dokumenty celne wystawiane są na niego.

W przypadku eksportu pośredniego odprawy dokuje nabywca i na niego są wystawione dokumenty celne.

Warunkiem zastosowani 0% stawki VAT jest dokonanie eksportu.

Do zastosowania 0% stawki VAT niezbędny jest komunikat IE 599 potwierdzający wywóz towarów z Polski do kraju poza terytorium UE. Jeżeli procedura wywozu została rozpoczęta w miesiącu powstania obowiązku podatkowego i w tym miesiącu rozpoczęto procedurę wywozu, to podatnik ma dwa miesiące na rozliczenie eksportu z zastosowaniem 0% stawki VAT. Warunkiem jest posiadanie IE 599 przed złożeniem deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

W przypadku braku IE 599 do terminu złożenia deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy (25-go następnego miesiąca), podatnik ma prawo skorzystać z odroczenia pod warunkiem udokumentowanego rozpoczęcia procedury wywozu, czyli posiadania komunikatu IE 529.

Przykład na przesunięcie rozliczenia VAT

Firma dokonał sprzedaży towarów w eksporcie bezpośrednim w styczniu. Dostawa na warunkach DAP (Delivered at Place), czyli moment przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w dacie dostarczenia towaru do nabywcy (data sprzedaży). W tej dacie powstaje obowiązek podatkowy. Do 25-go lutego podatnik nie otrzymał IE 599, ale posiada IE 529. W deklaracji za miesiąc styczeń nie wykazuje tej sprzedaży. Komunikat IE 599 otrzymał przed 25 marca, więc w deklaracji za luty wykazuje tę sprzedaż z zastosowaniem 0% stawki VAT.

Przykład na rozliczenie VAT po otrzymaniu potwierdzenia wywozu

Firma dokonała sprzedaży towarów w eksporcie pośrednim w miesiącu maju. Nabywca odebrał towar w maju, czyli obowiązek podatkowy powstał w maju. Do 25-go czerwca nabywca nie dostarczył sprzedawcy IE 529. Podatnik jest zobowiązany do wykazania tej sprzedaży z deklaracji za maj z zastosowaniem stawki krajowej. Do 25-go sierpnia nabywca dostarczył sprzedawcy IE 599. Podatnik ma prawo zastosować 0% stawkę VAT w deklaracji za lipiec.

Rozliczenie zaliczek na poczet eksportu

Otrzymanie częściowej lub całkowitej zapłaty na poczet przyszłego eksportu powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Zaliczkę należy wykazać w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymano zaliczkę. Do zaliczki można zastosować stawkę 0% VAT pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę nastąpi sprzedaż eksportowa, a sprzedawca otrzyma IE 599 przed złożeniem deklaracji. W przypadku braku IE 599 w wyżej opisanym terminie należy skorygować deklarację za miesiąc otrzymania zaliczki stosując stawkę krajową. W miesiącu dokonania eksportu i otrzymania IE599 należy skorygować w.w. zaliczkę ze stawką krajową i całą sprzedaż eksportową wykazać ze stawką 0%.

Więcej porad i usług księgowo-rachunkowych mogą otrzymać Państwo u nas – zapraszamy:

BIURO KOOPERACJA