Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla pracodawców i samozatrudnionych

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację specustawy koronawirusowej, na mocy której wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnej trudnej sytuacji. Poniżej kilka mechanizmów dla pracodawców i samozatrudnionych.

Ulga w opłacaniu nieopłaconych składek ZUS przez okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Dla kogo?

Płatników, którzy zgłaszali do ZUS nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz samozatrudnionych.

Warunki:
 • Płatnik lub samozatrudniony był zgłoszony do ZUS przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • Przychód samozatrudnionego w miesiącu marcu 2020 r nie przekroczył kwoty 15681,00 (300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.).
 • Złożenie wniosku do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 • Składanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych za miesiące zwolnienia ze składek.
 • Brak zaległości w ZUS za grudzień 2019r.
Więcej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Przestój ekonomiczny przy samozatrudnieniu – dofinansowanie z FGŚP

Dla kogo?

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Warunki:
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed 01 lutego 2020 r.
 • Przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu w miesiącu poprzedzającym.
 • Przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekraczał kwoty 15681,00 (300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.).
 • Brak innych tytułów do ubezpieczenia.
 • Przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium
Więcej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488

Przestój ekonomiczny – dofinansowanie z FGŚP

Dla kogo?

Dla pracodawcy, bez względu na jego wielkość.

Warunki:
 • Spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym lub ilościowym.
 • Wprowadzenie przestoju ekonomicznego na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
 • Nie zalega ze składkami ZUS do końca III kwartału 2019 r.
 • Nie zachodzą u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 • Zapewnienie gwarancji zatrudnienia.
Więcej:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Obniżenie wymiaru czasu pracy – dofinansowanie z FGŚP

Dla kogo?

Dla pracodawcy, bez względu na jego wielkość.

Warunki:
 • Spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym lub ilościowym.
 • Obniżenie czasu pracy na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
 • Nie zalega ze składkami ZUS do końca III kwartału 2019 r.
 • Nie zachodzą u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 • Zapewnienie gwarancji zatrudnienia.
Więcej:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Dofinansowanie wynagrodzenia lub składek ZUS- dofinansowanie od starosty

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę o pracę nakładczą, umów zleceń.

Warunki:
 • Spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym lub ilościowym.
 • Nie zalega ze składkami ZUS do końca III kwartału 2019 r.
 • Nie zachodzą u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 • Zapewnienie gwarancji zatrudnienia.

Świadczenie przestojowe dla saomozatrudnionych

Dla kogo?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą.

Warunki:
 • Rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.
 • Rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ja po 31 stycznia 2020 r.
 • Przychody uległy obniżeniu o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Przychód w miesiącu marcu 2020 r nie przekroczył kwoty 15681,00 (300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.).
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej

Opłat prolongacyjnych nie nalicza się w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności dotyczącego należności wobec ZUS za okres od 01.01.2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz 30 dni po jego odwołaniu.

Umowy o dzieło – nowe obowiązki

Płatnik ma obowiązek zgłosić do ZUS, w terminie 7 dni każdą umowę o działo zawartą z osobą nie będącą pracownikiem.

Warto wiedzieć również o innych środkach pomocy w okresie pandemii takich jak na przykład:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.
 • Przesunięcie stosowania nowych matryc VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umów pożyczki zawartych do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na białej liście z 3-dniowego do 14-dniowego.
 • Odroczenie terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

ZAPRASZAMY DO BIURA RACHUNKOWEGO KOOPERACJA