Terminy związane z epidemią COVID-19 w 2020 r.

W tym roku mamy więcej czasu na sporządzenie Sprawozdania Finansowego za 2019 r.

W związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wydłużono o 3 miesiące.

Jednostki inne niż prowadzące działalność, do której mają zastosowanie przepisy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz jednostki ze sfery budżetowej Sprawozdanie Finansowe sporządzają do 30 czerwca 2020 r.

Zmianie uległ również termin zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego. Mamy na to czas do 30 września 2020 r. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego należy je złożyć do KRS.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

 1. Zmiana terminu złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku za 2019:
 • PIT do 31.05.2020;
 • CIT do 31.07.2020.
 1. Poniesioną w 2020 roku stratę może rozliczyć poprzez korektę PIT lub CIT za 2019, pod warunkiem odnotowania spadku przychodów o 50% w stosunku do roku ubiegłego.
 2. Zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT za rok 2020 i 2021, m.in. o pewne zapomogi, dofinansowania z ZFŚS oraz świadczenia postojowe.
 3. Odliczenie w PIT i CIT darowizn związku z Covit 19 od podstawy opodatkowania w wyższej wysokości.
 4. Termin zapłaty podatku od środka trwałego będącego budynkiem za okres 03-05/2020 zostaje przesunięty na 20.07.2020.
 5. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT i CIT dla dłużnika.
 6. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych na PIT i CIT przez małych podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covit 19.
 7. Możliwość dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych w związku z Civit 19, zmniejszając zaliczki na PIT i CIT.
 8. Koszty kwalifikowana na działalność B+R w związku z Covit 19 mogą zostać odliczone od zaliczek na PIT i CIT a nie dopiero od podatku w rozliczeniu rocznym.
 9. Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w wysokości 5% można stosować już do zaliczek na PIT i CIT w ciągu roku, a nie dopiero od podatku w rozliczeniu rocznym.
 10. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych został przedłużony do 30.09.2020.

Zmiany w podatku VAT

 1. Termin wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT przesunięto na 01.07.2020.
 2. Odroczenie do 01.07.2020 obowiązku składania nowych JPK_VAT przez dużych podatników. Termin dla pozostałych pozostaje bez zmian.
 3. Skutkiem przesunięcia terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest przesunięcie również terminu obwiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej.

Zmiany w pozostałych podatkach

 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu płatności rat może nastąpić mocy uchwały Rady gminy.
 2. Podatek od sprzedaży detalicznej zostanie wprowadzony dopiero od 01.01.2021.

Zmiany w KAS, kontroli i postępowaniach oraz odpowiedzialności karnej skarbowej

 1. Czasowa rezygnacja z opłat prolongacyjnych.
 2. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zostaje zawieszony bieg terminów procesowych i sądowych.
 3. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ulega zawieszeniu bieg przedawnienia.
 4. Termin zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza Białej Listy zostaje przedłużony do 14 dni.
 5. Termin na wydanie interpretacji indywidualnej zostaje wydłużony o kolejne 3 m-ce.
 6. Raportowanie schematów podatkowych zostaje zawieszony w okresie 31.03.20-30.06.20.
 7. Naczelnik urzędu celo-skarbowego może odstąpić od obecności kontrolującego podczas kontroli.
 8. Czynny żal należy składać w formie papierowej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Zasada ta będzie obowiązywać również po zakończeniu epidemii.
 9. Umożliwienie doręczenia pism w formie dokumentów elektronicznych, które na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przez operatora pocztowego przyjmują fizyczną formę przesyłki listowej. W tym zakresie operator pocztowy oraz osoby działające w jego imieniu uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową.
 10. Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.