Zatrudnienie obywatela Ukraiony

Legalna praca obywatela Ukrainy

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie obcokrajowca w swojej firmie. Jeśli jest to obywatel spoza UE należy pamiętać do dopełnieniu kilku formalności.

Uprawnienia

Obywatel Ukrainy, aby mógł podjąć pracę na terenie naszego kraju musi posiadać dwa uprawnienia:

  • do pobytu na terenie naszego kraju,

  • do podjęcia u nas zatrudnienia.

    Zezwolenie na pracę nie jest konieczne, jeśli obywatel spoza UE posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowy w UE, ewentualnie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Ukraińcy przebywający w Polsce na podstawie wizy muszą uzyskać zezwolenie na pracę.

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

Najprostszą formą zatrudnienia cudzoziemca jest powierzenie mu pracy na podstawie oświadczenia. Na podstawie takiego oświadczenia obywatel Ukrainy może świadczyć pracę w Polsce prze okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym okresie nie musi posiadać zezwolenia na pracę.

Jak legalnie zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Pracodawca mający w planach zatrudnić cudzoziemca musi dokonać pewnych formalności.

  1. Sporządzić oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, zawierające dane obcokrajowca i pracodawcę oraz zakres prac do wykonania.

  2. Oświadczenie należy zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca siedziby pracodawcy. Opłata za oświadczenie wynosi 30 zł.

  3. Na podstawie takiego oświadczenia obcokrajowiec może uzyskać wizę w celu wykonywania powierzonej pracy. Wizę taką wydaje placówka dyplomatyczno-konsularna w kraju stałego pobytu Ukraińca.

  4. W dniu podjęcia pracy przez Ukraińca pracodawca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy. Jeśli cudzoziemiec nie podejmie się powierzonej pracy pracodawca ma obowiązek powiadomić o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownik winien podjąć pracę.

Zatrudnienie studenta z Ukrainy

Obywatel Ukrainy jako student studiów stacjonarnych w Polsce może podjąć pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę. W tym przypadku nie trzeba również składać oświadczenia, o którym mowa powyżej. Od studenta wymagana jest jedynie wiza lub zezwolenie na pobyt.

Sankcje dla pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dopilnować legalności zatrudnienia obcokrajowca. Za niedotrzymanie tego obowiązku grożą surowe kary.

Szukasz zaufanego biura rachunkowego? Zapraszamy:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA