Ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

Sponsoring, to jedna z form marketingu.

Umowa sponsoringu w polskim prawie nie została uregulowana, więc jej treść jest dowolna. Ważne, aby z treści tej umowy jasno wynikał wzajemny charakter świadczenia oraz ich wartość i sposób (finansowy lub rzeczowy). W umowie sponsor zobowiązuje się do finansowania działalności sponsorowanego w formie rzeczowej lub finansowej. Sponsorowany natomiast zobowiązany jest do rozpowszechniania informacji o sponsorze i otrzymanym wsparciu. Przy braku wzajemności świadczeń umowa sponsoringu może zostać potraktowana jako umowa darowizny, która podlega innym zasadom opodatkowania.

Opodatkowanie i rozliczenie sponsoringu finansowego

Sponsoring finansowy występuje wówczas, gdy sponsor przekazuje środki pieniężne w zamian za usługę reklamową świadczoną przez sponsorowanego.

VAT

Jeśli podmiot sponsorowany jest czynnym podatnikiem VAT wystawia fakturę z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%, stosownie do usługi reklamowej. Fakturę wystawia nie później niż do 15-go następnego miesiąca po dacie otrzymania środków pieniężnych, zgodnym z zapisami umowy o sponsoringu. Sponsor będący zwolniony z VAT wystawia rachunek bez VAT. W przypadku przekazania środków na rzecz organizacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej podstawą do rozliczenia jest umowa.

Sponsor ma prawo odliczyć VAT zawarty w fakturze w całości jeśli jego sprzedaż jest opodatkowana lub w części jeśli jego sprzedaż jest mieszana.

CIT PIT

Wartość usługi reklamowej równa wysokości przekazanych środków dla sponsora stanowi koszt podatkowy.

Sponsorowany otrzymaną wartość pieniężną wykaże jako dochód w dacie uregulowania należności lub wystawienia faktury jeśli zostanie wystawiona przed dokonaniem płatności. Jeżeli strony umowy ustalą, że dofinansowanie będzie następować w kilku transzach, to przychód powstaje w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Opodatkowanie i rozliczenie sponsoringu rzeczowego lub usługowego

Sponsoring rzeczowy lub usługowy jest swego rodzaju usługą barterową. Sponsor przekazuje sponsorowanemu towar lub usługę w zamian za usługę o charakterze reklamowym.

VAT

Sponsor będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest wystawić fakturę z naliczonym podatkiem VAT wg stawki odpowiedniej do przekazanych towarów lub świadczonej usługi. Fakturę wystawia nie później niż do 15-go następnego miesiąca po dacie przekazania towaru lub wykonania usługi. Sponsorowany ma prawo odliczyć VAT zawarty w fakturze w całości, jeśli jego sprzedaż jest opodatkowana lub w części jeśli jego sprzedaż jest mieszana. Jeśli wartość towarów lub świadczonych usług nie została określona kwotowo, to należy zastosować średnią cenę obwiązującą w danym okresie na rynku. Sponsor ma prawo odliczyć VAT od nabytych towarów lub zakupionych usług, które były przedmiotem sponsoringu.

Natomiast sponsorowany będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek wystawić fakturę za usługi reklamowe, stosując stawkę 23% stosownie do usług reklamowych. Jeśli sponsorowany nie jest podatnikiem VAT wówczas wystawia rachunek.

CIT PIT

Sponsor zalicza do kosztów wartość netto towarów lub usług, które przekazał sponsorowanemu, ale tylko do wysokości świadczenia wzajemnego, czyli usługi reklamowej. Jeśli wystąpi różnica pomiędzy wartością przekazanych towarów lub wykonanych usług a otrzymaną reklamą, to nadwyżka stanowi darowiznę, która nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Kosztem nie będzie usługa sponsorowanego, która stanowi wydatek na reprezentacje. Dla przykładu mogą to być wystawne imprezy organizowane w klubach lub teatrach dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców.

Jeśli sponsorowany nie jest uprawniony do wystawiania faktur lub rachunków, wówczas podstawą do zaksięgowania w koszty usługi reklamowej jest umowa sponsoringu.

Nagrody jako przychód obdarowanego

Jeżeli przedmiotem sponsoringu są towary lub usługi, które zostaną przekazane osobom fizycznym np. zwycięzcom w zawodach, a ich wartość przekroczy próg wolny od podatku, to wówczas u tej osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na tę okoliczność należy wystawić PIT-8C i przekazać obdarowanemu. Umowa sponsoringu powinna precyzować kto jest zobowiązany do policzenia podatku i wystawienie PIT-8C. Jeśli obdarowującym jest bezpośrednio sponsor, to obowiązek spoczywa po jego stronie.

Ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

Od początku 2022 r. sponsoring stanie się bardziej opłacalny dla sponsora. Wprowadzona przez Polski Ład ulga sponsoringowa uprawnia sponsora do odliczenia od dochodu dodatkowo 50% wydatków poniesionych na sponsoring działalności:

  • sportowej;
  • kulturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Tym sposobem łącznie sponsor zaliczy w koszty 100% wydatku, a dodatkowo odliczy od dochodu 50%, co w sumie zmniejszy jego przychody o 150% wydatków na sponsoring.