Pieniądze spółki, to nie pieniądze jej wspólników

Prowadząc firmę w formie działalności gospodarczej obrót gotówką jest dość prosty. Jeśli w wyniku prowadzonych działań gospodarczych wystąpi nadpłynność finansowa można ją bezkarnie przelać na prywatne konto własne lub osoby trzeciej i wydatkować na cel bliżej nieokreślony.

Udziałowcy spółki prawa handlowego nie mają takiej swobody w dysponowaniu środkami finansowymi spółki. Środki pieniężne wygospodarowane w spółce są własnością spółki, a właściciele spółki nie mogą nimi swobodnie dysponować. Każda wypłata środków z konta firmowego jaki i jego zasilenie musi mieć podstawę prawną.

Polepszenie płynności spółki poprzez zasilenie konta bankowego.

Jeśli w spółce brakuje środków pieniężnych można ją wspomóc na kilka sposobów:

  • zaciągnąć pożyczkę od wspólników, osób trzecich lub kredyt w banku;
  • wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przez wspólników;
  • dopłaty jeśli umowa spółki takowe przewiduje.

Wypłata środków pieniężnych z konta spółki, które stanowią koszt spółki.

W ciągu roku obrotowego wspólnicy mogą otrzymywać wypłaty z kilku tytułów. Każdy z wymienionych wydatków stanowi koszt spółki.

  • Za wykonaną pracę na rzecz spółki na mocy umowy o pracę. Wynagrodzenie takie podlega składkom ZUS oraz podatkowi dochodowemu do osób fizycznych wg skali podatkowej.
  • Za wykonaną pracę na rzecz spółki na mocy umowy zlecenia lub kontraktu menadżerskiego. Wynagrodzenie takie, co do zasady podlega składkom ZUS chyba, że zleceniobiorca może skorzystać z ulg przewidzianych prawem oraz podatkowi dochodowemu do osób fizycznych wg skali podatkowej.
  • Za pełnienie funkcji zarządu na podstawie powołania za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to nie podlega składkom ZUS i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowemu do osób fizycznych wg skali podatkowej.
  • Wynajem powierzchni biurowej. Jeśli działalność spółki prowadzona jest pod adresem prywatnym wspólnika, to należy mu się wynagrodzenie z tytułu wynajmu. Dochód ten jest opodatkowany np. w formie ryczałtu. Opodatkowania dokonuje właściciel powierzchni. Spółka może wynajmować od wspólników również inne przedmioty oczywiście za wynagrodzeniem.

Wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę

Wypłata wygospodarowanego zysku może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w postaci wypłaty dywidendy dla wspólników. Od wypłaconej dywidendy spółka jako płatnik odprowadza podatek dochodowy w wysokości 19%, a wspólnik otrzymuje wartość netto.

W ciągu roku obrotowego wspólnicy mogą otrzymywać zaliczki na poczet dywidendy. Opcja taka jest możliwa tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Od wypłaconych zaliczek jest pobierany podatek w wysokości 19%. W przypadku, gdy po zakończeniu roku obrotowego nie wystąpi zysk do podziału udziałowiec jest zobowiązany do zwrotu zaliczki na dywidendę.

Zwrot niesłusznie wypłaconych środków

Zgodnie z art. 198 § 1 k.s.h. bezprawnie pozyskane środki należy zwrócić spółce. Za pokrycie strat są odpowiedzialni wszyscy wspólnicy. Dla osoby, która posiadła nienależne środki stanowi to bezpodstawne wzbogacenie.