Biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019r.

Od września bieżącego roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach CEDIG dane o podatnikach VAT https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Potocznie zwany „białą listą” wykaz zawiera:

– nazwę lub imię i nazwisko,
– numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
– status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
– status podmiotu zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
– numer identyfikacyjny REGON,
– numer PESEL,
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
– adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku – nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w stosunku do osoby fizycznej,
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu gospodarczego oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
– imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
– imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
– daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
– podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
– numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu – aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Obowiązki związane z udostępnieniem „białej listy”

Zupełnie nowym obowiązkiem jest nałożenie na podatnika rygoru zapłaty, wyłącznie, na rachunek bankowy wykazany w „białej liście”. Rachunek musi znajdować się w aktualnym wykazie na dzień dokonania polecenia zapłaty. Omawiane obostrzenia dotyczą płatności powyżej 15 tys zł. Do płatności powyżej 15 tys zł na rachunek wskazany w „białej liście” stosuje się takie same zasady jak określone w art. 19 Prawo przedsiębiorców – dla ustalenia wartości 15 tys zł. liczy się wartość jednorazowej transakcji a nie liczba wynikającej z niej płatności. Dotyczy to także zaliczek.

Sankcje w przypadku wpłaty na niewłaściwe konto bankowe

Podatek VAT

Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tą dostawę towarów lub dane świadczenie usług potwierdzone fakturą, za które zapłata nastąpiła na inny rachunek bankowy niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie bankowym.

Powyższe oznacza, że w przypadku zapłaty zobowiązania o wartości przekraczającej 15 tys. zł, na konto inne niż wykazane na „białej liście”, nabywca poniesie ryzyko solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedającego w związku z daną transakcją.

Podatek dochodowy (PIT, CIT)

W przypadku zapłaty za transakcję opiewającą na kwotę wyższą niż 15 tys. zł, na rachunek inny niż widniejący w wykazie (potocznie nazywanym „białą listą”), podatnik utraci prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Wyżej opisane, negatywne konsekwencje w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, związane z zapłatą na rachunek inny niż widniejący na „białej liście”, kwoty większej niż 15 tys. zł, będą egzekwowane przez organa skarbowe od 01.01.2020 r.

W przypadku zapłaty kwoty powyżej 15 tys na rachunek inny niż znajdujący się na białej liście należy w ciągu 7 dni od dokonania płatności zawiadomić o tym fakcie US właściwy dla nabywcy. Służy temu druk ZAW-NR. To jedyny sposób, aby można było ten wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych i zwolnić nabywcę od odpowiedzialności solidarnej. Do końca stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii termin na złożenie ZAW-NR wydłużono do 14 dni.

Jak uniknąć sankcji

W przypadku zapłaty na niewłaściwe konto kwoty wyższej niż 15 tys. zł, negatywnych konsekwencji możemy uniknąć w następujących przypadkach:

  1. W podatku VAT – gdy zapłata nastąpi w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
  2. W podatku VAT – oczywiście, gdy sprzedawca ureguluje należność podatkową związaną z transakcją, za którą realizowana była płatność,
  3. W podatku VAT i podatkach dochodowych – jeżeli podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy towaru lub usługi o zapłacie na niewłaściwy rachunek. Termin złożenia zawiadomienia wynosi trzy dni od dokonania zapłaty.

Podsumowanie

Mając na uwadze negatywne skutki zapłaty na niewłaściwy rachunek bankowy naszego kontrahenta, wydaje się że niezbędne jest wprowadzenie praktyki polegającej na weryfikacji, na dzień zlecenia przelewu, zgodności rachunku bankowego, na który dokonujemy przelewu (powyżej 15 tys zł) z rachunkiem wykazanym w „białej liście”. Natomiast w przypadku zapłaty na inny rachunek, niż widniejący w wykazie, niezwłoczne (nie dłużej niż w ciągu 3 dni od zapłaty), zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku błędów czy pytań pojawiających się w trakcie wyszukiwania podmiotu i weryfikacji konta bankowego, należy zapytanie przesłać na adres WykazPodatnikow@mf.gov.pl

Świadczymy usługi księgowe na terenie Poznania i nie tylko. Szczegółową ofertę znajdą Państwo na stronie:

BIURO KOOPERACJA