Formy rozliczania usług taksi

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie przewóz osób taksówką przyszły przedsiębiorca winien złożyć wniosek do CEiDG w celu rejestracji działalności. W zgłoszeniu należy podać kod PKD, który w przypadku działalności taksówek osobowych będzie 49.32 Z.

Licencja

Do wykonywania usług taksi niezbędne jest pozyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Licencja wydawana jest przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta stosownie do miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Na każde auto wydawana jest odrębna licencja.

Opodatkowanie dochodów lub przychodów z usług taksi

Świadcząc usługi taksówkarskie można skorzystać z kilku form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Są to:

  1. Ewidencja na podstawie KPiR, gdzie podatek obliczany jest od dochodu na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Przy wyborze zasad ogólnych opodatkowaniu podlega przychód pomniejszony o koszty związane z prowadzoną działalnością. Opodatkowanie wg skali podatkowej zależne jest od osiągniętego dochodu: pierwszy próg 17% do kwoty 85.528 zł a drugi próg 32% powyżej kwoty 85.528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek. Od podatku odliczamy również część zapłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego. W rozliczeniu rocznym można również skorzystać z ulg, odliczeń oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

W przypadku wyboru podatku liniowego dochód wyliczany jest jak przy podatku na zasadach ogólnych, ale wysokość podatku wynosi 19% i nie uwzględnia kwoty zmniejszenia jak przy skali podatkowej. Od podatku odliczamy również część zapłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejną wadą jest brak możliwości odliczenia ulg oraz możliwości rozliczenia się wraz z małżonkiem.

  1. Kolejną formą prowadzenia ewidencji przychodów jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest przychód nie pomniejszony o koszty prowadzenia działalności. Zryczałtowany podatek w przypadku usług przewozu osób taksówką wynosi 8,5%. Od podatku również możemy odliczyć część zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie skorzystamy z ulg i nie rozliczymy się wraz z małżonkiem. Ryczałtem mogą być opodatkowane przychody do kwoty 250.000 EUR w skali roku.
  2. Najprostszą formą opodatkowania usług taksi jest karta podatkowa. Ma ona zastosowanie wówczas, gdy usługi wykonywane są tylko jednym autem. Podatek określony zostaje decyzją organów skarbowych wydaną na wniosek PIT-16 złożony przez przedsiębiorcę. Jedyne odliczenie jakie ma zastosowanie przy karcie podatkowej dotyczy części składki zdrowotnej zapłaconej w danym roku podatkowym, o czym należy powiadomić urząd skarbowy w PIT-16A.

Podatek VAT od usług taksi

Na początek przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy 200.000 zł w skali roku naliczanie podatku VAT nie jest obowiązkowe. Z tego zwolnienia można zrezygnować przed przekroczeniem limitu, składając w urzędzie skarbowym VAT-R. Wówczas stawka podatku VAT wynosi 8%. Od chwili rezygnacji ze zwolnienia podatnik ma obowiązek składania JPK_V7M lub JPK_V7K w zależności od wyboru formy rozliczania z podatku VAT w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą może skorzystać ze szczególnej procedury opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 4%. Jest to podatek zryczałtowany, więc przedsiębiorca nie odliczy VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną działalnością. O wyborze tej formy opodatkowania podatnik zawiadamia urząd skarbowy na formularzu VAT-R. Rozliczenie podatku zryczałtowanego dokonuję się poprzez złożenie VAT-12 w terminie do 25-go każdego miesiąca.

Kasa fiskalna

Przedsiębiorca świadczący usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego jest zobowiązany ewidencjonować przychody na kasie fiskalnej od pierwszego dnia wykonywania usług.