Mechanizm podzielonej płatności od 01 listopada 2019 r. nie dla wszystkich dobrowolny

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 lipca 2018 r. Nie był on do tej pory obowiązkowy.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), nazywany też split payment, polega na tym, że płatności za dokonane zakupy towarów lub usług dokonuje się w dwóch częściach. Część netto, tak jak do tej pory na rachunek wskazany przez kontrahenta. Natomiast podatek VAT na specjalny rachunek VAT.

Banki do rachunków podstawowych służących działalności gospodarczej są zobligowane zaimplementować rachunek VAT. W praktyce techniczna zmiana przy dokonywaniu płatności „split payment” polega na tym, że przelew jest przygotowany na dedykowanej temu celowi formatce. Zapłata wypływa u sprzedawcy na dwa rachunki:

– podstawowy – kwota netto,

– wydzielony rachunek VAT – kwota podatku VAT.

Korzyści wynikające z zapłaty w MPP to:

– ograniczenie odpowiedzialności solidarnej za podatek nierozliczony przez sprzedającego,

– możliwość uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni – niestety na rachunek VAT podatnika uprawnionego.

Podstawową niedogodnością jest ograniczona możliwość korzystania ze środków na wydzielonym rachunku VAT. Sprowadzająca się do zapłaty za niektóre zobowiązania podatkowe i zapłaty w systemie podzielonej płatności. Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można również przeznaczyć na opłacenie zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, cła, akcyzy oraz podatku dochodowego i składek ZUS. Istnieje też możliwość zwrócenia się do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na przelanie środków z wydzielonego rachunku VAT na inny wskazany przez podatnika.

Kryteria zaistnienia obowiązku zapłaty w systemie podzielonej płatności:

 • podatnik VAT otrzymał fakturę, w której wykazana jest kwota podatku do towarów i usług
 • zakupiono towary lub usługi wymienione są w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • kwota należności na tej fakturze przekracza 15 tys. zł.,
 • płatność nastąpiła w drodze zapłaty a nie potrącenia,
 • płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Uwaga! Dla spełnienia omawianego warunku istotna jest kwota należności ogółem na fakturze. Nawet jeżeli tylko jeden z wielu towarów na fakturze jest objęty obowiązkiem podzielonej płatności i jego wartość jest niższa od 15 tys. zł, to obowiązek zapłaty w systemie podzielonej płatności powstanie w przypadku, gdy wartość całej faktury opiewa na kwotę większą od 15 tys. zł.

Link do wykazu towarów i usług objętych obowiązkiem podzielonej płatności został umieszczony poniżej. Stanowi on załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług

https://krdp.pl/files/aktyprawne/1120(4).pdf

Obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”

Podatnik w przypadku gdy powstanie z tytułu sprzedaży obowiązek zapłaty w systemie podzielonej płatności jest zobligowany do umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Natomiast nabywca ma obowiązek zapłaty za taką fakturę adekwatnie do powstałego obowiązku, nawet w przypadku gdy na fakturze sprzedawca nie umieścił adnotacji MPP.

Brak możliwości używania prywatnych rachunków dla potrzeb działalności gospodarczej

Od 1 listopada 2019 r. obowiązek posiadania rachunku bankowego lub imiennego rachunku w skok dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, został nałożony na podatników podatku od towarów i usług – sprzedawcy oraz nabywcy, towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Sankcje za naruszenie obowiązku zapłaty w systemie podzielonej płatności

Za nie umieszczenie na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” oraz za zapłatę „zwykłym” przelewem przewidziane zostały sankcje.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są to:
 • odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe polegające na nieprawidłowym wystawieniu faktury – brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności – sankcja dla sprzedającego
 • odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe polegające na dokonaniu wbrew obowiązkowi płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem podzielonej płatności – sankcja dla kupującego.
Dla innych podatników niebędących osobami fizycznymi:
 • ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze na której nie umieszczono adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – sankcja dla sprzedającego
 • ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności – sankcja dla kupującego
Sankcje nie są stosowane w przypadku gdy:
 • pomimo braku adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” nabywca zapłaci w ramach tego mechanizmu
 • pomimo braku zapłaty w mechanizmie podzielanej płatności dostawca prawidłowo rozliczy się z fiskusem z tytułu dokonanej dostawy

Ponadto dla wszystkich podatników od 01 stycznia 2020 r. przewidziano bardzo dotkliwe konsekwencje polegające na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatków z faktur, które zostały zapłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, pomimo tego, że na fakturze była zamieszczona adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”

 Po więcej porad zapraszamy:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA