O czym powinien pamiętać pracodawca?

Gdy w jednoosobowej działalności pracy przybywa i zaczyna brakować czasu na ogarnięcie wszystkiego samemu, to znaczy, że przyszedł czas, aby stać się pracodawcą. Ta nowa funkcja nakłada na właściciela firmy nowe obowiązki, wynikające między innymi z Kodeksu Pracy.

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca, gdy stanie się pracodawcą?

Małe firmy, zatrudniające mniej niż 20 pracowników są zwolnione z tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania. Wystarczą odpowiednie zapisy w umowie o pracę.

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS

W terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika firmę, prowadzącą do tej pory jednoosobową działalność należy zgłosić siebie do ZUS jako płatnika składek ZUS. Również w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego i kolejnego pracownika należy zgłosić tę osobę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Obowiązkowe badania lekarskie

Przed przystąpieniem pracownika do pracy należy wysłać go do lekarza medycyny pracy w celu stwierdzenia, czy jego stan zdrowia umożliwia mu wykonywanie powierzonych zadań. Jeśli praca będzie wykonywana na rynku spożywczym przyszły pracownik musi przejść dodatkowe badania wymagane przez Inspekcję Sanitarną. Bez badań wstępnych nie wolno pracownika dopuścić do wykonywania powierzonej pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku przestrzegania zasad BHP. Pracę wykonujemy na własne ryzyko. Nawet jeśli pomaga nam inna osoba z pierwszej grupy pokrewieństwa. Z chwilą zatrudnienia pracowników nasza odpowiedzialność wzrasta i wymagane jest przejście odpowiednich szkoleń

Zatrudniając pracowników należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy podległych osób. Pracownik podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu i ewentualnie stanowiskowemu, a podczas trwania zatrudnienia również szkoleniu okresowemu i kontrolnemu.

Pracodawca w małej firmie nie ma obowiązku tworzenia służb BHP czuwającej nad przestrzeganiem przepisów BHP. Jest jednak obowiązany do wyznaczenia osoby, która w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy oraz wykona działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Funkcję tę może sprawować sam pracodawca po uprzednim specjalistycznym szkoleniu.

O czym warto wiedzieć?

Badania lekarskie wstępne, jak i późniejsze odbywane podczas trwania umowy o pracę są wykonywane na koszt pracodawcy. Podobnie obowiązkowe szkolenia BHP są finansowane prze pracodawcę.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Pracodawca rozliczający się na podstawie karty podatkowej nie może zatrudniać więcej niż 5 pracowników, a w określonych rodzajach działalności tylko 3 pracowników. Nie może również zawierać umów o dzieło czy umów zlecenia.