Jednolity Plik Kontrolny u mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Jeszcze do niedawna pojęcia mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcy nie wzbudzały większych emocji – zapewne część właścicieli firm nie była do końca świadoma tego, do której grupy się zalicza.

Wszystko to zmieniło się wraz z ogłoszeniem przez obecnie sprawujący władzę rząd nowelizacji Ordynacji podatkowej i wejścia w życie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowelizacja jest wdrażana etapowo dla poszczególnych grup przedsiębiorców i ostatecznie obejmie wszystkie firmy – duże, średnie, małe oraz mikro.

Przedsiębiorca – definicja

Charakteryzując pojęcie przedsiębiorcy należy mieć na uwadze, iż w polskim prawie nie funkcjonuje jednoznaczna definicja tego terminu, stąd podmiot określany jest w konkretnym przypadku tak, jak precyzuje to dana ustawa. Chcąc zdefiniować pojęcie przedsiębiorcy, sięgnąć można między innymi po ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 21 sierpnia 2004. Zgodnie z art. 4. tejże ustawy przedsiębiorca to osoba:

 • fizyczna,
 • prawna,
 • jednostka organizacyjna, która wykonuje działalność we własnym imieniu, nie będąc osobą prawną (jednak taka, która otrzymała zdolność prawną na mocy innej ustawy),
 • wspólnicy spółki cywilnej w obrębie działalności gospodarczej, którą wykonują.

 
W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 1. Średni przedsiębiorcy
  To grupa przedsiębiorców, którzy w ostatnich dwóch latach obrotowych uzyskali obrót roczny netto do 50 milionów euro lub sumę aktywów bilansu równą albo poniżej 43 milionów euro. Dodatkowo, aby zostać zaliczonym do grupy średnich przedsiębiorców, średniorocznie należy zatrudniać maksymalnie 250 pracowników. Podmioty te od 1 stycznia 2017 r. zobowiązane są do comiesięcznego przygotowywania i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, a od 1 lipca 2018 r. na żądanie organu podatkowego będą musiały przedstawić księgi (całość lub część oraz dowody księgowe) prowadzone przy pomocy księgowych programów komputerowych.
 2. Mali przedsiębiorcy
  To liczna grupa podmiotów o niedużym zasięgu, do której zaliczają się przedsiębiorcy średniorocznie zatrudniający maksymalnie 50 osób w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Ich roczny obrót netto i suma aktywów bilansu przedsiębiorstwa to maksymalnie 10 milionów euro (równowartość w złotych). Podobnie jak średni, 1 stycznia 2017 mali przedsiębiorcy zostali objęci koniecznością wysyłania do 25 dnia następnego miesiąca Jednolitego Pliku Kontrolnego. Analogicznie też (już od 1 lipca 2018) zacznie ich obowiązywać konieczność przesłania rozszerzonej wersji JPK na żądanie organu podatkowego.
 3. Mikroprzedsiębiorcy
  Maksymalnie 10 pracowników zatrudnionych średniorocznie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a ponadto roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie wyższe niż 2 miliony euro (równowartość w polskich złotych) – te właśnie cechy pozwalają na scharakteryzowanie podmiotu jako mikroprzedsiębiorstwa. To podmioty, które najdłużej nie będą musiały comiesięcznie wysyłać Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten powstanie dla nich dopiero z pierwszym dniem stycznia 2018 roku. Konieczność przesłania JPK dla struktur innych niż ewidencje VAT pojawi się 1 stycznia 2018 roku, czyli w terminie takim, jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
  Księgowość dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw – konieczność przygotowywania JPK

Jako biuro księgowe kompleksowo obsługujące podmioty gospodarcze zajmujemy się przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji, a średni, mali i mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na nasze doświadczenie w kwestiach takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, nadzór finansowy i inne.