Mały podatnik VAT w 2017 roku

Wedle definicji zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług mały podatnik VAT to taki podatnik, u którego wartość sprzedaży (z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Odrębnym przypadkiem jest podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo wykonuje podobnego rodzaju usługi: w tym przypadku za kwotę tę uznaje się wynagrodzenie w formie prowizji lub innej w wysokości maksymalnie 45 000 euro. Obie kwoty przelicza się na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy (roboczy) dzień października poprzedniego roku podatkowego (w 2016 roku było to 4,2976 zł/euro). Uzyskane w ten sposób kwoty należy jeszcze zaokrąglić do 1000 zł: dopiero taka kwota przesądza o tym, czy można kogoś uznać za małego podatnika.

Zmiany w metodzie kasowej

Mały podatnik VAT może skorzystać z szeregu ułatwień w rozliczaniu podatku: z metody kasowej i składania kwartalnych (a nie miesięcznych) deklaracji, a także – w zakresie podatku dochodowego – z jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Ci spośród małych podatników, którzy wybrali metodę kasową, muszą w odpowiednim urzędzie skarbowym złożyć deklaracje podatkowe (na formularzu VAT-7K) za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Ten sam termin dotyczy zapłacenia podatku, jeżeli jakiś jest należny.

Według art. 21 ust. 4 ustawy o VAT mały podatnik, który dotąd rozliczał się metodą kasową, nie będzie miał już prawa do rozliczania się w ten sposób, poczynając od rozliczenia za miesiąc następujący po tym kwartale, w którym przekroczył wymienione wyżej kwoty 1,2 mln lub 45 tys. euro (wynikające z art. 25 ust.5 ustawy o VAT), jeżeli przekroczenie nastąpiło w trzecim miesiącu tego kwartału.

Jeśli przekroczenie nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, deklaracje składane muszą być od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym kwota została przekroczona (w przypadku pierwszego miesiąca).

Jeżeli przekroczenie nastąpiło w drugim miesiącu, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału musi być złożona w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy o VAT zasada ta stosowana jest także wtedy, gdy mały podatnik dobrowolnie zrezygnował z prawa do rozliczania podatku VAT metodą kasową.

Kwartalne rozliczenia

Ci z małych podatników, którzy nie rozliczają się metodą kasową, również mogą składać rozliczenia kwartalne. Muszą tylko uprzednio pisemnie zawiadomić naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który pierwszy raz składana będzie kwartalna deklaracja.

Nie dotyczy to jednak podatników, którzy zarejestrowani zostali jako czynni podatnicy VAT przez okres 12 miesięcy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, oraz którzy w danym kwartale lub w 4 poprzedzających go kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że ich łączna kwota nie przekroczyła w żadnym miesiącu tych okresów kwoty 50 tys. złotych.

Jeśli jakiemuś małemu podatnikowi potrzebne są usługi księgowe w dzielnicy Piątkowo w Poznaniu albo w okolicach, zawsze może skorzystać z naszej pomocy: serdecznie zapraszamy na stronę internetową Biura Kooperacja!