Zmiany w podatku VAT od 2018 roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku, w najbliższym czasie na naszym blogu przedstawiać będziemy informacje o najważniejszych zmianach w prawie podatkowym, na które wszyscy musimy się przygotować. W niniejszym artykule skupimy się na nowych przepisach dotyczących podatku VAT, które wejdą w życie w 2018 roku. Warto przy tym zauważyć, że o pewnych aspektach planowanych zmian wspominaliśmy już na naszym blogu w tekście poświęconym modernizacji kas fiskalnych. Dziś tematyka ta zostanie rozszerzona i uzupełniona.

JPK także mikroprzedsiębiorców

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 r. w sposób znaczący rozszerzy się zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Z początkiem przyszłego roku obowiązek ten obejmie również mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z nowelizacją przepisów, która – jak już wspomniano – wejdzie w życie z dniem 1 styczna 2018 roku, przekazywanie JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie zatem dotyczyć już wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają bowiem JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Warto przy tym zauważyć, że pojęcie mikroprzedsiębiorcy zostało zdefiniowane przez Ustawodawcę w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i związane jest ze spełnieniem dwóch przesłanek. Mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, którego obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudnia mniej niż 10 osób. Należy również dodać, że od 1 lipca 2017 roku wszyscy przedsiębiorcy będą również zobowiązani na żądanie organów podatkowych do generowania i przesyłania w wersji elektronicznej innych danych objętych strukturą Jednolitego Pliku Kotrolnego, w ramach tak zwanej e-kontroli.

Wprowadzenie mechanizmu split payment

Kolejną ważną nowością dotyczącą podatku VAT będzie wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm ten ma zapewnić większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług. Split payment polega na tym, że płatność za towar lub usługę jest dokonywana na dwa rachunki. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest dokonywana przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy, natomiast pozostała część, odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT. Warto zaznaczyć, że mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT. Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu – decyzja będzie zatem należeć do nabywcy towarów lub usług. Aby zachęcić podatników do korzystania ze split payment, nowelizacja przewiduje związane z tym korzyści. W szczególności do podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania niektóre sankcje oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot ma być dokonany w krótszym terminie (25 dni). W celu wdrożenia tego systemu, banki będą miały obowiązek założenia wszystkim posiadaczom swoich rachunków rozliczeniowych, będących podatnikami podatku od towarów i usług, rachunków VAT. Dysponent rachunku VAT będzie miał możliwość dokonywania transakcji z tego rachunku według swojego uznania, ale na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

W niniejszym artykule zostały omówione najważniejsze zmiany dotyczące podatku VAT, które wejdą w życie w 2018 roku. Warto zapoznać się ze szczegółami nowelizacji i już dziś rozpocząć przygotowania do ich wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie.

One Comment

  1. kasia

    według mnie split payment to duże utrudnienie dla podatników i zagrożenie dla płynności małych firm

Comments are closed.