Zyski niepodzielone a podatek dochodowy – co i kiedy podlega opodatkowaniu?

Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, zagadnienia związane z podatkami bywają często bardzo skomplikowane i niejednoznaczne, a w związku z tym – po prostu trudne do zrozumienia. Staramy się więc zgłębiać tę tematykę i próbować przedstawić ją tak, aby nie wydawała się ona niepokojąca i niedostępna.

W tym miesiącu na naszym blogu postanowiliśmy skupić się na przedstawianiu i opisywaniu sytuacji, w których kwestia opodatkowania wzbudza wiele wątpliwości i wymaga szczegółowej analizy oraz interpretacji. Wyjaśnialiśmy już, jakie zasady dotyczące odliczania podatku VAT obowiązują gminę, uwzględniając korzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego z usług doradztwa prawnego. Dziś natomiast skupimy się na temacie tzw. zysków niepodzielonych, próbując wytłumaczyć, jakie przepisy powinny być w odniesieniu do nich zastosowane, aby rozliczanie przez spółki podatku dochodowego było zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Czym są zyski niepodzielone?

W pierwszej kolejności zauważyć trzeba, że nie istnieje ustawowa definicja pojęcia zysków niepodzielonych, co może być przyczyną rozbieżności w jego rozumieniu i interpretacji. Nie dziwi więc, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zaistniała konieczność doprecyzowania tego terminu. Opierając się na wyrokach sądowych można stwierdzić, że najbardziej powszechne jest uznawanie za zyski niepodzielone środków, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wspólników z tytułu dywidendy lub które na mocy decyzji tych wspólników nie zostały podzielone w inny sposób, na przykład przez przekazanie na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Linia orzecznicza poszła zatem w innym kierunku, niż interpretacje organów podatkowych, które przez zyski niepodzielone rozumiały również środki przeznaczone na kapitał zakładowy lub rezerwowy. Pamiętać jednak należy, że decydujący wpływ na rozumienie tego terminu mają sądy administracyjne.

Kiedy zyski niepodzielone podlegają opodatkowaniu?

Uściślenie definicji zysków niepodzielonych było konieczne, ponieważ – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – opodatkowaniu podlega przychód rozumiany także jako wartość niepodzielonych zysków, które powstają wskutek przekształcenia spółki w spółkę osobową. Należy jednak mieć na uwadze, że nowelizacja przepisów wskazanej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, wprowadziła zasadę, która powiązała obowiązek podatkowy nie tylko z wartością niepodzielonych zysków, ale także z wartością zysku przeznaczonego na inne kapitały, niż kapitał zakładowy w spółce, która ulega przekształceniu. Od tego dnia więc – niezależnie od rozbieżności w definiowaniu pojęcia zysków niepodzielonych – obowiązek podatkowy został nałożony także na zyski rozdzielone na przykład na kapitał rezerwowy i zapasowy.

Jak wynika z powyższych rozważań, od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca starał się uporządkować wątpliwości związane z opodatkowaniem zysków niepodzielonych, rozszerzając obowiązek podatkowy na sporne dotychczas obszary. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? Nowelizacja została wprowadzona w życie zaledwie dwa lata temu, więc na odpowiedź należy jeszcze poczekać.

Po więcej porad i usług rachunkowo-księgowych zapraszamy:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA